Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden willen Functioneren als een huis waarin het Veilig wonen is;

Met de inzending van gedichten geeft een auteur toestemming voor publicatie op Dichters Kring. Het persoonlijk auteursrecht op de gedichten berust en blijft berusten bij de betreffende auteur. De publicatie is geheel voor eigen verantwoording van de auteur, in het bijzonder ook ten aanzien van de auteursrechten van anderen. Indien een auteur verwijdering van zijn of haar gedicht wenst, is dat voor zijn eigen verantwoording. Dichters Kring biedt elke auteur de mogelijkheid alle door hem geplaatste gedichten zelf te verwijderen.

Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op DichtersKring, dan wordt deze persoon verzocht de moderator hiervan gemotiveerd en onder opgave van bijzonderheden op de hoogte te stellen. Dichters Kring verwijdert de betreffende werken zo spoedig mogelijk tenzij de klacht naar zijn mening niet juist kán zijn. DichtersKring zelf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schending – door derden – van auteursrechten dan ook.

Dichters Kring kan niet worden verplicht gedichten te publiceren. Dichters Kring behoudt zich het recht voor om gedichten en andere inzendingen naar eigen beoordeling te plaatsen, te weigeren en/of na plaatsing te verwijderen.

Dichterskring kan nimmer worden verplicht reacties of commentaren te verwijderen, tenzij uitdrukkelijk is gebleken dat deze voor de persoon in kwestie beledigend zijn. Wel behoud de redactie zich het recht voor gedichten of reacties te verwijderen indien daartoe aanleiding zou zijn m.b.t. het onderstaande.

Criteria voor weigering of verwijdering van gedichten zijn onder meer:

• Aantasting van personen in hun rechten (van welke aard dan ook).
• Plagiaten en vertalingen.
• Gedichten in een andere taal( tenzij er een vertaling onder wordt geschreven in het Nederlands (de Friese taal en Nederlandse dialecten zijn toegestaan).

• Gedichten of schrijfsels met andere doelen of oogmerken dan zuiver poëtische zoals bijvoorbeeld met uitgesproken politieke voorkeuren, commerciële oogmerken, gedichten die bedoeld zijn om te kwetsen of schrijfsel die onvoldoende poëtisch gehalte hebben.

*Gedichten die bedoeld zijn als mededeling en/of daar veel van weg hebben.
* Rijmelarijtjes.
* Gedichten die een teveel aan taalfouten bevatten.
* Gedichten die weinig of niet van doen hebben met poëzie.
• Dubbel ingezonden gedichten.
• Aanstootgevende mee geplaatste foto’ s.
• Discriminerende of anderszins smakeloze gedichten.
• Pornografische gedichten.
• Gedichten met kwetsende persoonlijke aanvallen.
• Gedichten die in strijd zijn met het auteursrecht.
• Gedichten met grof, blasfemisch of anderszins ongewenst taalgebruik.
Dichters Kring is bevoegd auteurs zonder meer en zonder aankondiging toegang te weigeren en/of “tijdelijk” te blokkeren indien men zich schuldig maakt aan bovenstaande en/of de volgende overtredingen:
• Het negatief bejegenen of beledigen van mensen (leden of niet-leden);
• Het geven van niet ter zake doende, ongenuanceerde reacties op gepubliceerde gedichten.
• Het bezigen van grof, blasfemisch of anderszins ongewenst taal gebruik zowel in ingezonden gedichten als in reacties
• Het inbreuk maken op de auteursrechten van anderen.
• Het plaatsen van gedichten die in strijd zijn met bovenstaande criteria.

Dichters Kring onderschrijft door acceptatie van gedichten geen ideeën, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd. De inhoud van de gepubliceerde gedichten is geheel voor eigen verantwoording van de auteur. De moderator toetst regelmatig de gepubliceerde gedichten aan bovenstaande criteria en zal gedichten die niet voldoen zo spoedig mogelijk verwijderen, of betreffende “Dichter” opdracht geven tot verwijderen.

Ook is het niet toegestaan om in het eigen profiel of onder gedichten of reacties te verwijzen naar andere websites anders dan die gelieerd zijn aan eigen website/weblog.
Bij overtreding zal de moderator het genoemde verwijderen en/of betreffend lid verzoeken het te verwijderen.

Dichters Kring (ofwel de rechtspersoon / initiatiefnemer) heeft en behoudt het intellectuele eigendom op haar site en alles wat hiermee samenhangt, tenzij zij hiervan uitdrukkelijk afstand doet. Hieronder valt onder meer de domeinnaam, de toepassing, pagina’s en ideeën en alle andere aspecten die redelijkerwijs zijn verbonden aan Dichters Kring.

Dichters Kring behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de site, zonder dat zij verplicht is hiervan derden op de hoogte te stellen.
DichtersKring is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden die het gevolg is van het gebruik van Dichters Kring in welke vorm dan ook.

Bij iedere inzending op Dichters Kring wordt naast de ingevoerde gegevens ook het IP-adres van de inzender opgeslagen. Deze gegevens dienen ter ondersteuning in eventuele rechtszaken die kunnen voortvloeien uit het plaatsen van inzendingen die in strijd zijn met het geldend recht, onder meer op het gebied van auteursrechten en op het gebied van smaad en laster. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor de moderatie van Dichters Kring. Dichters Kring verplicht zich deze gegevens niet te misbruiken en/of zonder toestemming door te geven aan derden.
Publicatie onder pseudoniem is mogelijk maar niet verplicht (zie aanmeldingsformulier).
Gedichten van één en dezelfde persoon kunnen slechts onder één naam en/of pseudoniem worden gepubliceerd, meerdere is niet toegestaan.

Per dag mogen per deelnemer maximaal twee gedichten worden gepubliceerd.

Het eerste gedicht dat wordt ingestuurd, wordt beoordeeld en dient van een redelijk niveau te zijn. Indien het wordt goedgekeurd krijgt de inzender een elektronisch bericht met de uitnodiging om de bijdrage van € 1,00 per maand te voldoen (bij vooruitbetaling per kalenderjaar met ingang van de maand waarop men instapt). Na betaling hiervan wordt een inlogcode verstrekt en kan men rechtstreeks gaan plaatsen.
De deelnemersbijdrage voor ieder volgend deelnemingsjaar (kalenderjaar) moet voor 10 januari van ieder jaar zijn voldaan. Hiertoe wordt tijdig voorafgaand aan 10 januari per elektronisch bericht een verzoek tot betaling gedaan. Indien niet tijdig wordt betaald, gaat de moderator ervan uit dat men geen deel meer wilt nemen en wordt de betreffende account na voorafgaand bericht verwijderd.

Door inschrijving stemt de betreffende auteur in met de algemene voorwaarden.

LoadingVoeg toe als favoriet